Loading...

ปีแห่งการตีพิมพ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม

   ทุนสนับสนุนการแปล

    ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

    ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

    ทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตร

    รางวัลการเผยแพร่งานสร้างสรรค์

    วารสารวิชาการระดับ มธ. และคณะ

    ฐานข้อมูลระดับชาติ และนานาชาติ

    งานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดูรายละเอียด

ข่าวทุนวิจัย

ทุนวิจัยภายใน
ดูเพิ่มเติม
ทุนส่งเสริมการวิจัย
ดูเพิ่มเติม
รางวัลด้านการวิจัย
ดูเพิ่มเติม
ทุนวิจัยภายนอก
ดูเพิ่มเติม

News

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้ง 18 ท่าน ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2562

ดูเพิ่มเติม
ประมวลภาพงานวันนักวิจัย 2561
ดูเพิ่มเติม
ฐานข้อมูล SciVal
ดูเพิ่มเติม
ข่าวการจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ

+ กองบริหารการวิจัย มธ. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 08.30–16.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://goo.gl/B6FLTL ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562

และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ที่ http://research.tu.ac.th/ethics
***ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรม***

+ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2562 ของ สวทช. วันที่ 25-28 มีนาคม 2562 ณ อุทยานวิทาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มและลงทะเบียนได้ที่ https://www.nstda.or.th/nac/2019/

ดูข่าวเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

+ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศเปิดรับทุนอุหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับทุนได้ที่ http://bit.ly/JournalCapital2019 และดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนได้ที่ http://bit.ly/Fundedform2019 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

+ COMPLAINT ท่านใดมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ สามารถฝากข้อร้องเรียนได้ที่นี่

+ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบได้ที่ http://bit.ly/2LTLY5m ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดูข่าวเพิ่มเติม

วารสารวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย

วารสารธรรมศาสตร์
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร
วารสาร Science & Technology Asia
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร