Loading...

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลบุคลากรที่ได้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัย ประจำปี 2561

  • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลบุคลากรที่ได้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัย ประจำปี 2561

  • แบบสรุปข้อมูลรางวัล/ผลงานของบุคลากรที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวเอกธิดา แดงปรก (แท๊ป)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : eaktida.tap@gmail.com
 

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มธ.

  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยชองมหาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้มีรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานวิจัยในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่วงวิชาการและสาธารณชน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางวิลาวัลย์ กางการ (วัลย์)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : wanly7728@gmail.com
 

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวจินตนา เที่ยงตรง (เป้)
โทรศัพท์ (82) 1816
E-Mail : pupae.tu@gmail.com
 

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มธ.

  • เป็นรางวัลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำวิทยานิพนธ์ และมีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยรางวัลมี 4 สาขา ดังนี้ 1.สาขาสังคมศาสตร์ 2.สาขามนุษยศาสตร์ 3.สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ 4.สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีเงินรางวัลประเภท ดีเด่น จำนวน 30,000 บาท ประเภท ดีมาก จำนวน 20,000 บาท ประเภท ดี จำนวน 10,000 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวกัลยาภัสร์ ศิวปฐมพร (เลนส์)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : rue2517@hotmail.com
 

รางวัลเชิดชูเกียรติวันนักวิจัย

  • เป็นการประกาศรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติรวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจแก่อาจารย์และนักวิจัยผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมได้รับทราบและชื่นชมในผลงานของนักวิจัยที่ได้รับรางวัล ซึ่งมีการมอบรางวัลเป็นประจำทุกปี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

-
โทรศัพท์ (82) -
E-Mail : -
 

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

  • การให้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เป็นนโยบายและกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย และผลงานประดิษฐ์คิดค้น และเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทย ในสาขาวิชาการต่างๆ จำนวน 12 สาขาวิชาการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

-
โทรศัพท์ (82) -
E-Mail : -