Loading...

ข่าวทุนวิจัยภายนอก

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อพลักดันการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์นำไปสู่นโยบายระดับชาติและนำไปสู่การรณรงค์ภาคส่วนในสังคมเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มกราคม 2562

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.trc.or.th


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2561

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrct.go.th/


มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศเปิดรับสมัครทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยประจำปี 2561ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. 0 2357 3155 โทรสาร 0 2357 3193

หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.parliament.go.th/ หัวข้อเพื่อประชาชน และภายใต้หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

และทาง Facebook มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.7


สำนักงาน ป.ป.ช. ให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง "การสังเคราะห์รูปแบบ กลไกและแนวทางการปลูกฝังเจตคติและวัฒนธรรมสุจริต เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต" งบประมาณ 707,500 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=21781&filename=index

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญส่งขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 และทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2562

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.swu.ac.th/index.php?option=scholarships_out

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม


ศาลรัฐธรรมนูญ ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.constitutionalcourt.or.th/th/occ_web/index.php