Loading...

ข่าวทุนวิจัยภายนอก

วช. รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 62

รายละเอียดเพิ่มเติม


การยางแห่งประเทศไทย ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2563 ในประเด็นวิจัยทางด้านการผลิต เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเชิงนโยบายตามความเชี่ยวชาญ โดยลักษณะของงานวิจัยดังกล่าวต้องสอดคล้องตามยุทธศาสตร์องค์กรของการยางแห่งประเทศไทยและยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศเปิดรับทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 แก่นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยอาวุโสที่เคยได้รับทุนและ/หรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academics.trf.or.th/


ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อพลักดันการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์นำไปสู่นโยบายระดับชาติและนำไปสู่การรณรงค์ภาคส่วนในสังคมเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มกราคม 2562

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.trc.or.th


มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศเปิดรับสมัครทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยประจำปี 2561ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. 0 2357 3155 โทรสาร 0 2357 3193

หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.parliament.go.th/ หัวข้อเพื่อประชาชน และภายใต้หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

และทาง Facebook มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.7


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญส่งขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 และทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2562

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.swu.ac.th/index.php?option=scholarships_out

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม


ศาลรัฐธรรมนูญ ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.constitutionalcourt.or.th/th/occ_web/index.php