Loading...

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

  • เป็นการสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว ทั้งในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยมากยิ่งขึ้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวเอกธิดา แดงปรก (แท๊ป)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : eaktida.tap@gmail.com
 

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

  • เป็นการสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว ทั้งในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์บทความวิชาการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และมีการเผยแพร่บทความวิชาการมากยิ่งขึ้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวเอกธิดา แดงปรก (แท๊ป)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : eaktida.tap@gmail.com
 

รางวัลเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์

  • เป็นการสนับสนุนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะในระดับชาติและนานาชาติ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายวันเฉลิม กระจัดกลาง (น้ำเหนือ)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : naamnuea.k@gmail.com
 

ทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

  • เป็นการสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว ในประเทศไทย หรือในประเทศอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวเอกธิดา แดงปรก (แท๊ป)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : eaktida.tap@gmail.com
 

การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ

  • ทุนสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ เป็นทุนที่สนับสนุนให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ทั้งการจัดโดยการเป็นเจ้าภาพหรือร่วมการจัดประชุมวิชาการกับสถาบันต่างๆ เพื่อสร้างเวทีให้กับอาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการร่วมกัน ตลอดจนเกิดเครือข่ายทางด้านวิชาการที่มากยิ่งขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายวันเฉลิม กระจัดกลาง (น้ำเหนือ)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : naamnuea.k@gmail.com
 

ทุนสนับสนุนการแปลบทความวิจัยและบทความวิชาการ

  • เป็นทุนที่ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีการตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความวิชาการลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยผู้ขอรับทุนสามารถนำงบประมาณที่ได้รับ ไปว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาในการแปลบทความ บทความวิจัยและบทความวิชาการที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

-
โทรศัพท์ (82) -
E-Mail : -