Loading...

เสนอ ผอ. แผนบูรณาการ ปี 2563

 • เรียน อาจารย์ ผู้ประสานงานวิจัยทุกท่าน


            ตามที่ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมาโดยที่ประชุมสรุปให้ขยายระยะเวลาการเสนอชื่อผู้อำนวยการแผนบูรณาการเพิ่มเติมรอบที่ 2 นั้น
            ในการนี้ ฝ่ายวิจัยฯ จึงขอแจ้งเปิดรับการเสนอชื่อผู้อำนวยการแผน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถส่งแบบเสนอรายชื่อผู้อำนวยการแผนเพิ่มเติมภายในวันที่ 20 ก.ค. 2561 เพื่อฝ่ายวิจัยฯจักได้รวบรวมนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ได้จัดส่งบันทึกแจ้งไปยังหน่วยงานผ่านระบบสารบรรณไปพร้อมด้วยแล้ว

  จึงเรียนมาโปรดแจ้งคณาจารย์ ผู้สนใจในคณะของท่านด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายณรงค์ เมืองโสภา (บอย)
โทรศัพท์ (82) 1816
E-Mail : lee_eel20@hotmail.com
 

ทุนวิจัยประเภทกำหนดหัวข้อ

 • เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์ (แอน)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : sitakamol@gmail.com
 

ทุนวิจัยทั่วไปสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการวิจัย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวสุปราณี ปราชญ์รัตนะกวี (ปลา)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : supranee_2525@yahoo.com
 

ทุนวิจัยทั่วไปสำหรับบัณฑิตศึกษา

 • เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์ (แอน)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : sitakamol@gmail.com
 

ทุนวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวสุปราณี ปราชญ์รัตนะกวี (ปลา)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : supranee_2525@yahoo.com
 

ทุนวิจัยสถาบัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวสุปราณี ปราชญ์รัตนะกวี (ปลา)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : supranee_2525@yahoo.com
 

ทุนสนับสนุนงานวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่

 • เพื่อเป็นการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ในการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนให้ความรู้ และสร้างโอกาสในการฝึกฝนการทำวิจัยให้แก่อาจารย์ และนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้ทราบถึงวิธีการดำเนินการวิจัยที่ถูกต้อง พัฒนาศักยภาพและความถนัดอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์ (แอน)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : sitakamol@gmail.com
 

ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

 • เพื่อเป็นแหล่งสร้างและหรือผลิตองค์ความรู้ใหม่ โดยศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ Center of Excellence ถือเป็นกลไกลหนึ่งในการสร้างความก้าวหน้า และความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์ (แอน)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : sitakamol@gmail.com
 

ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่

 • เป็นทุนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวหทัยชนก พึ่งศรี (อ้อม)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : hathaichanok.aom@gmail.com
 

ทุนปริญญาเอก มธ.

 • เป็นทุนที่สนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาเอก ทำวิทยานิพนธ์และสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติที่มีรายงานการประชุม โดยมีค่าเล่าเรียนตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาทต่อภาคการศึกษา ค่าใช้จ่ายรายเดือน อัตรา 10,000 บาทต่อเดือน / ค่าเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 ครั้ง เหมาจ่ายเป็นเงิน 30,000 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวกัลยาภัสร์ ศิวปฐมพร (เลนส์)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : rue2517@hotmail.com
 

ทุนผู้ช่วยสอน

 • เป็นทุนที่สนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน หรือช่วยปฏิบัติงานในคณะหรือภาควิชา เพื่อให้มีประสบการณ์ในการช่วยสอน หรือทำงานวิชาการในระดับคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา โดยระดับปริญญาโท ได้รับการสนับสนุนทุนละ 40,000 บาท/ ปีการศึกษา และ ระดับปริญญาเอก ทุนละ 50,000 บาท /ปีการศึกษา ระยะเวลารับทุน 1 ปีการศึกษา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวกัลยาภัสร์ ศิวปฐมพร (เลนส์)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : rue2517@hotmail.com
 

ทุนนรนิติ เศรษฐบุตร

 • เป็นทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และคณะอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ทำวิทยานิพนธ์อย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ จำนวน 4 ทุนๆ ละ 15,000 บาท โดยให้ทุนนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ จำนวน 2 ทุน และนักศึกษาจากคณะอื่นๆ จำนวน 2 ทุน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวหทัยชนก พึ่งศรี (อ้อม)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : hathaichanok.aom@gmail.com
 

ทุนสนับสนุนเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยวิจัย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

-
โทรศัพท์ (82) -
E-Mail : -
 

กองทุนวิจัยคณะ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายณรงค์ เมืองโสภา (บอย)
โทรศัพท์ (82) 1816
E-Mail : lee_eel20@hotmail.com